dn 17.01.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że zapisy na zajęcia fakultatywne w semestrze letnim zaplanowane są dla studentów w systemie elektronicznym od  dn. 20.01.2017 od godz. 10.30 do dn. 01.02.2017 r.       

Przypominamy, że zajęcia fakultatywne traktowane są jako przedmiot obowiązkowy, czyli rejestracja na wybrany fakultet jest potwierdzeniem realizacji fakultetu w semestrze letnim. Oferta zajęć przygotowanych dla studentów dostępna w systemie elektronicznych zapisów. 

Zapisy na zajęcia fakultatywne tylko poprzez stronę internetową www.fakultety.wum.edu.pl

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zaleceniami Polskiej Komisji Akredytacyjnej w roku akademickim 2016/2017 będziemy zaliczać tylko dwa tygodnie praktyk wakacyjnych osobom, które były na obozach wakacyjnych niezgodnych z programem studiów lub pracowały w laboratorium.

 22 października 2016, Łódź

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Jarosław Gowin

 

Minister Zdrowia

Dr Konstanty Radziwiłł

 

Szanowni Panowie Ministrowie:

Konferencja Dziekanów Wydziałów Lekarskich wyraża zdecydowany protest przeciwko udzielaniu zgody przez centralne urzędy administracji rządowej na nauczanie na kierunku lekarskim na coraz liczniejszych nowych uczelniach o różnych profilach nie-medycznych (technicznych, humanistycznych i innych). Wyrażamy naszą wątpliwość co do istnienia odpowiedniej infrastruktury oraz kadry naukowo-dydaktycznej w większości z tych uczelni.

Zdecydowanie opowiadamy się za stworzeniem regulacji prawnych, które w oparciu o wizytę Komisji Akredytacyjnej pozwolą przed udzieleniem zgody weryfikować możliwości kształcenia na kierunku lekarskim. Apelujemy, aby wstrzymać wydawanie kolejnych pozwoleń do momentu wejścia w życie odpowiednich uregulowań prawnych.

W naszej jednogłośnej opinii obecna sytuacja grozi znacznym obniżeniem jakości kształcenia lekarzy w Polsce i deprecjacją prestiżu zawodu lekarza, utratą zagranicznych akredytacji, a w przyszłości wpłynie negatywnie na jakość opieki medycznej w naszym kraju. Doskonale rozumiemy potrzeby związane z niedoborem lekarzy, głównie w wyniku emigracji o podłożu ekonomicznym, ale odpowiedzią na to wyzwanie nie może być drastyczne obniżenie standardów nauczania medycyny w Polsce.

Oferujemy wydelegowanie przedstawicieli Konferencji Dziekanów w celu wspierania prac legislacyjnych dotyczących opinii na temat wymogów infrastruktury i warunków nauczania na Wydziale Lekarskim

Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca

Maria Dudziak prof. nadzw. GUMed

 

Do wiadomości:

Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych

Przewodniczący Sekcji Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju Prof. Piotr Czauderna

W załączeniu informacja dotycząca dnia rektorskiego dla studentów I roku oraz godzin rektorskich dla studentów pozostałych lat studiów.