Sprawy dotyczące postępowań habilitacyjnych
(w godz. 10.00-16.00) prowadzą:

mgr Agnieszka Składanowska
tel: 22 57-20-227
pokój 203
e-mail: agnieszka.skladanowska@wum.edu.pl

Koszty przeprowadzania postępowania habilitacyjnego ponosi Warszawski Uniwersytet Medyczny (dla pracowników WUM), kandydat albo jednostka zatrudniająca kandydata do stopnia doktora habilitowanego (dla osób niezatrudnionych w WUM).