Studenci innych Uczelni ubiegający się o przeniesienie proszeni są o zapoznanie się z §13 Regulaminu Studiów dot. możliwości ubiegania się o przeniesienie z innej Uczelni oraz załącznikiem nr 34 Zarządzenia nr 16/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 29 stycznia 2016 r.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przeniesienie

- karta przebiegu studiów (z liczbą godzin,  punktami ECTS, podpisem Dziekana) lub wypis z indeksu

- zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające średnią ocen egzaminacyjnych z każdego roku studiów

- zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych podczas kwalifikacji na studia

- zgoda Dziekana Uczelni, z której student chciałby się przenieść

Osoby ubiegające się o przeniesienie z Uczelni zagranicznych proszone są o przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wyżej wymienione dokumenty należy kierować do Dziekana I Wydziału Lekarskiego WUM - Prof. dr hab. n. med. Pawła Włodarskiego w terminie od 03.07.2017 r. do 14.07.2017 r. (w godzinach pracy dziekanatu IWL).

Dokumenty składane w trakcie roku akademickiego nie będą przyjmowane.