Sprawy nostryfikacji na kierunku lekarskim prowadzi:

I Wydział Lekarski - kierunek lekarski
mgr Agata Dominik
pokój 202
tel.: 22 57-20-272
e-mail: agata.dominik@wum.edu.pl

mgr Karolina Bąk (zwolnienie lekarskie)


Dokumenty dotyczące nostryfikacji zgodnie z nową Ustawą ws. nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz stopni naukowych:

NOSTRYFIKACJA DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH
Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia procesu nostryfikacji dyplomu uzyskanego za granicą należy składać osobiście:
1.     podanie w języku polskim (z dokładnym adresem do korespondencji)
2.     życiorys w języku polskim
3.     oryginał dyplomu uzyskanego za granicą – do wglądu oraz kopie
4.     dokumenty stwierdzające przebieg studiów takie jak: suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen lub indeks w kopiach oraz oryginał do wglądu
5.     tłumaczenie na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 3,4, sporządzone przez tłumacza przysięgłego
6.  za wszczęcie przewodu nostryfikacyjnego przewidziana jest opłata, której wysokość ustala Dziekan - 1.900 zł niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego (w tytule  - opłata nostryfikacyjna oraz imię i nazwisko) Bank Millenium Oddział w Warszawie 89 1160 2202 0000 0003 0812 7074 Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa (potwierdzenie wpłaty przy składaniu dokumentów)
7. za egzamin wyznaczony celem uzupełnienia różnic programowych przewidziana jest opłata, której wysokość ustala Dziekan - 2.100 złNOSTRYFIKACJA STOPNIA NAUKOWEGO
Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia procesu nostryfikacji stopnia naukowego uzyskanego za granicą należy składać osobiście:
1.     podanie w języku polskim (z dokładnym adresem do korespondencji)
2.     życiorys w języku polskim
3.     oryginał dyplomu potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego – do wglądu oraz kopie
4.     3 kopie rozprawy doktorskiej stanowiąca podstawę przyznania kandydatowi stopnia naukowego - oryginał do wglądu
5.     kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego – oryginał do wglądu
6.     oświadczenie, że stopień naukowy, o którego nostryfikacją kandydat się ubiega, nie stanowił dotychczas przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego
7.     tłumaczenie na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 3,4,5 sporządzone przez tłumacza przysięgłego
8.     za przeprowadzenie przewodu nostryfikacyjnego przewidziana jest opłata, której wysokość ustala Dziekan – niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego – (w tytule  - opłata nostryfikacyjna oraz imię i nazwisko) Bank Millenium Oddział w Warszawie 89 1160 2202 0000 0003 0812 7074 Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

Ze względu na dużą liczbę Kandydatów , dokumenty będą przyjmowane  od 1 października 2017 r.