Sprawy nostryfikacji na kierunku lekarskim prowadzi:

I Wydział Lekarski - kierunek lekarski
mgr Agata Dominik
pokój 202
tel.: 22 57-20-272
e-mailagata.dominik@wum.edu.pl

mgr Karolina Bąk (zwolnienie lekarskie)

NOSTRYFIKACJA DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓ WYŻSZYCH NA KIERUNKU LEKARSKIM

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE POSTĘPOWANIE NOSTRYFIKACYJNE

·   Warunki nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 roku.

     (Dz. U. 2015, poz. 1467).

·    Zarządzenie nr 86/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 listopada 2015 r (Zarządzenie nr 86/15).

DOKUMENTY

Warunkiem wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego jest złożenie odpowiednich dokumentów w dziekanacie I Wydziału Lekarskiego. Wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego składa osobiście wnioskodawca ubiegający się o nostryfikację dyplomu lekarza

Wykaz dokumentów koniecznych do wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego

1)   wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego -   wzór wniosku  w języku polskim

2)   kopię dyplomu uzyskanego za granicą — oryginał do wglądu (do dyplomu wymagane apostille);

3)   kopie dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów (suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub   inny dokument) – oryginał do wglądu (do suplementu wymagane apostille);

4)   kopie tłumaczeń na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3, sporządzone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę   tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i       poświadczonego przez właściwego konsula RP – oryginał tłumaczenia do wglądu

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości z listą tłumaczy: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/index.html

5)     kopię dowodu tożsamości – oryginał do wglądu.

6)     W przypadku zmiany nazwiska– kopie aktu małżeństwa i tłumaczenia - oryginały do wglądu

 

Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia procesu nostryfikacji dyplomu lekarza uzyskanego za granicą należy składać

(po uprzednim telefonicznym umówieniu - tel. 22 57 20 272)

- w terminach (w roku 2017):

 

 (termin umawiania telefonicznego zostanie podany w późniejszym czasie)

 

TRYB POSTĘPOWANIA  I TERMINY

1.    Postępowanie nostryfikacyjne dyplomu ukończenia studiów uzyskanego za granicą przeprowadza Rada I Wydziału Lekarskiego  (dalej „Rada Nostryfikująca”). Postępowanie kończy się nie później niż w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku, spełniającego wymagania formalne.

2.    W postępowaniu nostryfikacyjnym Rada Nostryfikująca dokonuje porównania programu studiów, efektów kształcenia, nadanych uprawnień i czasu trwania studiów. Podstawą do przeprowadzenia analizy porównawczej są złożone kopie dokumentów.

3.    W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach kształcenia lub czasie trwania studiów, Rada Nostryfikująca może podjąć uchwałę o konieczności uzupełnienia przez wnioskodawcę brakujących egzaminów ( w formie ustnej), wskazując warunki i terminy ich przeprowadzenia.

4.    Postępowanie nostryfikacyjne zostaje zakończone w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentów potwierdzających wykonanie uchwały, o której mowa w p. 4.

5.    Postępowanie nostryfikacyjne kończy się Uchwałą Rady Nostryfikującej w sprawie: 

          uznania dyplomu za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia  studiów wyższych i tytułem zawodowym

                          albo 

         odmowy uznania dyplomu za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia   studiów wyższych i tytułem zawodowym.

6.    Wnioskodawcy przysługuje prawo do odwołania się od uchwał Rady nostryfikującej  do Senatu Uczelni.

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 roku oraz rozporządzeniem Rektora WUM  z dnia 30 listopada 2015 r., maksymalną wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego ustala się w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonej w przepisach o warunkach wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, w wysokości nie wyższej niż 50% tej stawki.

Na dzień 11.08.2017 r. opłata wynosi 2695 zł

Opłatę wnosi się niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego (po otrzymaniu Uchwały Rady Wydziału w sprawie wszczęcia procesu nostryfikacyjnego),

na rachunek bankowy Uczelni:

 (w tytule  - opłata nostryfikacyjna oraz imię i nazwisko)

Bank Millenium Oddział w Warszawie 89 1160 2202 0000 0003 0812 7074

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa


Kopię potwierdzenia dokonania opłaty należy wysłać na adres:  agata.dominik@wum.edu.pl


Ze względu na dużą liczbę Kandydatów, dokumenty będą przyjmowane  od 1 października 2017 r.