Realizując Wydziałowy Plan Poprawy Jakości Kształcenia na I Wydziale Lekarskim w roku akademickim 2016/2017, zgodnie ze Strategią Jakości Kształcenia na lata 2017-2020, zaktualizowano Bank Dobrych Praktyk Dydaktycznych, zgłoszonych do Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz uwzględnionych w protokołach z hospitacji nauczycieli akademickich.

Bank Dobrych Praktyk.