Subskrybuj zawartość

Zapisy na zajęcia fakultatywne tylko poprzez stronę internetową www.fakultety.wum.edu.pl

Osoby przeniesione, realizujące różnice programowe otrzymają indywidualną liczbę godzin - kontakt:

sylwester.kaminski@wum.edu.pl

Oferta zajęć fakultetywnych przygotowanych dla studentów I i II Wydziału Lekarskiego w semestrze zimowym 2015/2016.

zajęcia fakultatywne

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z zakresem wiadomości obowiązujących do kolokwium wstępnego dla gr. II  6 roku kierunku lekarskiego tj.:

- treść wykładu: Fizjologia ciąży  oraz Fizjologia porodu  (Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś – 15.10.2015 r.)

   Slajdy z wykładów są dostępne  na stronie I Kliniki Ginekologii i Położnictwa (Starynkiewicza.pl)  w zakładce dydaktyka

- literatura wg. załącznika 

Uprzejmie informujemy, że zapisy na zajęcia fakultatywne w semestrze zimowym 2015/2016  rozpoczyną się w dniu 02.10.2015r. o godz. 9.00 i potrwają do 06.10.2015r.

W dniach 07.10.2015 – 09.10.2015 zostanie uruchomiony termin uzupełniający.

Zapisy za pośrednictwem strony www.fakultety.wum.edu.pl

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ofertą zajęć fakultatywnych przed rozpoczęciem zapisów.

REGULAMIN EGZAMINU TESTOWEGO Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

1. Egzamin testowy z chorób wewnętrznych jest przeprowadzany dla studentów 5 roku I

Wydziału Lekarskiego.

2. Do egzaminu testowego z chorób wewnętrznych są dopuszczeni studenci, którzy

spełnili warunki programu nauczania z przedmiotu choroby wewnętrzne.

3. Egzamin z chorób wewnętrznych jest egzaminem obowiązkowym.

4. Egzamin jest przeprowadzany jednokrotnie w sesji letniej danego roku

akademickiego, jednokrotnie w sesji poprawkowej danego roku akademickiego. Studentowi

przysługuje również termin komisyjny zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów

WUM.

5. Za organizację i przebieg egzaminu testowego w danym roku akademickim

odpowiada Kierownik wyznaczonej Kliniki, który powołuje zespół organizacyjny ds.

egzaminu z chorób wewnętrznych.

6. Harmonogram przeprowadzania egzaminu testowego w roku akademickim 2014/2015

ustala I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i ogłasza na

stronie WUM nie później niż do dnia 11 czerwca 2015 r.

7. Egzamin z chorób wewnętrznych obejmuje część testową, część praktyczną oraz część

ustną.

8. Zadania egzaminacyjne testowe wspólnie ustalają nauczyciele akademiccy Klinik

prowadzący zajęcia z chorób wewnętrznych na I Wydziale Lekarskim.

9. Za organizację części testowej egzaminu z chorób wewnętrznych w roku akademickim

2014/2015 odpowiada I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu

Medycznego. Przewodniczący zespołu organizacyjnego jest Kierownikiem Sali oraz powołuje

zespół nadzorujący, który odpowiada za prawidłowy przebieg części testowej w Sali

egzaminacyjnej. Instrukcja dotycząca rozwiązywania testu znajduje się na stronie tytułowej

książeczki testowej dostępnej na stronach Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia

10. Część praktyczna i ustna odbywa się w przydzielonych trybem losowania Klinikach

WUM.

11. W Sali, w której prowadzony jest egzamin testowy nie wolno korzystać z żadnych

urządzeń telekomunikacyjnych ani elektronicznych. Osoba korzystająca z takich urządzeń

zostanie usunięta z Sali Egzaminacyjnej. Sprzęt elektroniczny powinien być wyłączony i

odłożony poza stanowisko pisania testu. Po skończeniu egzaminu Karta Odpowiedzi studenta

zostaje przekazana do Zakładu Dydaktyki wraz ze wszystkimi kartami.

12. Przewodniczący zespołu organizacyjnego odbiera przesyłki zawierające zestawy pytań

i karty odpowiedzi, sprawdza czy nie zostały naruszone, przechowuje i zabezpiecza wszystkie

materiały niezbędne do przeprowadzania egzaminu.

19 Maja 2015

13. Przed rozpoczęciem części testowej Kierownik Sali oraz do czterech ochotniczo

zgłoszonych studentów sprawdza czy pakiety zawierające książeczki testowe nie zostały

naruszone.

14. W przypadku stwierdzenia, że pakiety zostały naruszone, Kierownik Sali zawiesza

część testową egzaminu.

15. W przypadku stwierdzenia, że pakiety nie zostały naruszone, Kierownik Sali i

członkowie zespołu nadzorującego otwierają je w obecności studentów

16. Zdający ma obowiązek sprawdzić czy książeczka testowa jest kompletna, tzn. czy ma

wszystkie strony, zawiera wszystkie zadania oraz czy są one czytelnie wydrukowane.

17. Zdający zgłasza członkowi zespołu nadzorującego braki w książeczce testowej i

otrzymuje kompletny zestaw.

18. Informację o wymianie książeczki testowej Kierownik Sali zamieszcza w protokole

egzaminu, a zdający ma obowiązek potwierdzić ją swoim podpisem.

19. Na książeczce testowej oraz karcie odpowiedzi student powinien wpisać czytelnie

swoje imię i nazwisko, nr indeksu, nr grupy dziekańskiej oraz podpisać się.

20. W czasie trwania egzaminu zdający pracują przy stolikach w odległości zapewniającej

samodzielność pracy. Torby, teczki będą zostawiane przy katedrze w Sali Egzaminacyjnej.

21. W czasie trwania części testowej na stolikach mogą znajdować się tylko książeczki

testowe, karty odpowiedzi, przybory do pisania oraz ewentualnie woda do picia. Student nie

może posiadać przy sobie w trakcie egzaminu książek ani innych naukowych materiałów

pomocniczych.

22. Część testowa rozpoczyna się z chwilą wyświetlenia przez Kierownika Sali godziny

rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy z książeczką testową.

23. Studenci, którzy przybyli na egzamin po rozpoczęciu części testowej egzaminu nie

zostaną dopuszczeni do egzaminu.

24. Godzina zakończenia egzaminu testowego nie ulega zmianie w przypadku osób, które

opuszczały Salę Egzaminacyjną podczas trwania egzaminu.

25. Student zaopatrzony jest w ołówek, gumkę do ścierania oraz

długopis/cienkopis/mazak w kolorze czarnym lub niebieskim.

26. W czasie trwania części testowej zdający nie powinni opuszczać Sali egzaminacyjnej.

W przypadku konieczności wyjścia z Sali, zdający sygnalizuje taką potrzebę przez

podniesienie ręki, po uzyskaniu zezwolenia zespołu nadzorującego na wyjście, książeczkę

testową wraz z kartą odpowiedzi pozostawia u Kierownika Sali, salę opuszcza z osobą

towarzyszącą, a czas nieobecności jest odnotowywany w protokole z egzaminu z chorób

wewnętrznych. W okresie 15 minut przed końcem egzaminu obowiązuje zakaz chwilowego

opuszczania Sali.

19 Maja 2015

27. W czasie trwania części testowej w Sali Egzaminacyjnej mogą przebywać jedynie

zdający, Kierownik Sali, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego (wyznaczeni przez

Kierowników Klinik Internistycznych WUM).

28. W czasie trwania egzaminu testowego zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień

dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

29. Uwagi zdających dotyczące pytań testowych mogą być zgłaszane tylko do czasu

podpisania protokołu egzaminacyjnego. Każda uwaga dotycząca pytania egzaminacyjnego

powinna być złożona pisemnie przez studenta. Uwagi zgłaszane po podpisaniu protokołu nie

będą uwzględniane. Protokół egzaminu zostaje podpisany po zebraniu i przeliczeniu kart

odpowiedzi i książeczek testowych. Zastrzeżenia dotyczące wadliwie przygotowanych pytań

rozstrzyga Kierownik Sali po porozumieniu z Kierownikiem Kliniki, z której pochodzi

pytanie.

30. Egzamin testowy trwa 100 minut i składa się ze 100 pytań. Czas 100 minut obejmuje

wypełnienie karty odpowiedzi. Nie przewidziano dodatkowego czasu na wypełnienie kart

odpowiedzi.

31. Kierownik Sali informuje o upływie czasu egzaminu. Po tej informacji zdający

odkładają karty odpowiedzi, książeczki testowe oraz przybory do pisania. Po zakończeniu

egzaminu osoby które pozostały na sali zostają na miejscach do czasu zebrania wszystkich

książeczek i kart egzaminacyjnych.

32. Osoby które skończyły wypełnianie odpowiedzi przed zakończeniem egzaminu mogą

zdać karty odpowiedzi wraz z książeczkami testowymi w kilku wyznaczonych miejscach przy

katedrze w Sali Egzaminacyjnej. Przyjmowana jest karta odpowiedzi wyłącznie z książeczką

testową.

33. Kierownik Sali lub wskazany przez niego członek zespołu nadzorującego pakuje

książeczki testowe oraz karty odpowiedzi do kopert zwrotnych i zakleja je w obecności

zespołu nadzorującego, a następnie przekazuje je do Zakładu Dydaktyki.

34. Wyniki części testowej są wyrażone w skali punktowej (maksymalnie 100 punktów) i

ogłaszane są w Klinikach Internistycznych I Wydziału Lekarskiego WUM po sprawdzeniu

testów i ustaleniu progów, nie później jeden dzień po egzaminie.

35. Próg zaliczenia oraz zakresy punktów dla poszczególnych ocen ustalane są w dniu

egzaminu podczas zebrania Kierowników Klinik.

36. Osoby, które nie przekroczą progu zaliczenia nie mogą przystąpić do kolejnych części

egzaminu (praktycznej i ustnej) i uzyskują ocenę niedostateczną. Osoby te mają prawo

przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym.

37. Osoby, które nie przystąpią do egzaminu testowego nie mogą przystąpić do kolejnych

części egzaminu (praktycznej i ustnej). W celu podejścia do egzaminu w terminie

poprawkowym powinni uzyskać zgodę z Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego.

19 Maja 2015

38. Uwagi co do rezultatu egzaminu muszą być zgłaszane pisemnie do sekretariatu do

godziny 14 następnego dnia po ogłoszeniu wyniku.

39. W terminie poprawkowym obowiązują trzy części egzaminu z chorób wewnętrznych

(test, część praktyczna i ustna).

40. Część praktyczna i ustna egzaminu z chorób wewnętrznych odbywa się w Klinikach

WUM zgodnie z przeprowadzonym losowaniem dla poszczególnych grup dziekańskich.

41. Terminy oraz przebieg części praktycznej i ustnej ustalają zdający z zespołem

nadzorującym z Kliniki WUM.

42. Ocena końcowa z egzaminu z chorób wewnętrznych jest wystawiana przez osobę

egzaminującą podczas części ustnej z uwzględnieniem ilości punktów uzyskanych podczas

części testowej oraz przebiegu części praktycznej.

43. Wpisu do indeksu dokonuje Kierownik Kliniki, w której zdawane będą części

praktyczna i ustna egzaminu z chorób wewnętrznych.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dnia 10.06.2015 r. odbędzie się wykład Etyka w nauce w sali im. Grzybowskiego o godz. 14.00-15.30 dla studentów 5 roku kierunku lekarskiego. Wykład poprowadzi Pan Prof. dr hab. Andrzej Górski, Kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej, były Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecność obowiązkowa.