Prodziekan do spraw Przewodów Doktorskich
dr hab. n. med. Przemysław Kunert
ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 202
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 211

Sprawy przewodów doktorskich:
mgr Lidia Otto
tel.: 22 57-20-211
faks: (22) 57 20 266
e-mail: lidia.otto@wum.edu.pl 

mgr Agata Dominik
tel.: 22 57-20-272
faks: (22) 57 20 266
e-mailagata.dominik@wum.edu.pl

pok.202
(poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 10.30-16.00; piątek- nieczynne)

I  Wydział Lekarski WUM posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego:

-  doktora nauk medycznych w zakresie medycyny

-  doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej

-  doktora nauk o zdrowiu

1. Wszczęcie przewodu doktorskiego odbywa się na wniosek Kandydata
 załącznik nr 2

2. Kandydat składa w Dziekanacie komplet wymaganych dokumentów - wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu przewodu doktorskiego
Dokumenty wymagane do wszczęcia przewodu doktorskiego - załącznik nr 1.

3. Po otrzymaniu od kandydata wszystkich wymaganych dokumentów Dziekan wyznacza termin posiedzenia Komisji Wstępnej, na którym omawiany będzie wniosek o wszczęcie przewodu. Informacja o posiedzeniu Komisji Wstępnej jest ogłaszana na stronie Dziekanaty I WL co najmniej na tydzień przed datą posiedzenia. Na posiedzeniu Komisji Wstępnej konieczna jest obecność Kandydata, Promotora i Promotora Pomocniczego ( jeżeli proponuje się jego udział w przewodzie doktorskim)

4. Posiedzenie Komisji Wstępnej
a) Promotor przedstawia życiorys kandydata i jego dorobek naukowy.
b) Kandydat przedstawia założenia pracy w formie 5-minutowej prezentacji.
c) Komisja Wstępna dyskutuje założenia pracy, metodykę badań oraz adekwatność  tytułu rozprawy. Komisja przekazuje uwagi kandydatowi i Promotorowi oraz przedstawia Dziekanowi opinię dotyczącą wszczęcia przewodu.

5. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Wstępnej Dziekan kieruje do Rady Wydziału wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego, o wyznaczenie Promotora i, ewentualnie, Promotora pomocniczego.
Informacje o Kandydacie: życiorys, dorobek naukowy, założenia i tytuł rozprawy doktorskiej (uwzględniające wnioski Komisji Wstępnej) są udostępniane członkom Rady Wydziału w formie elektronicznej najpóźniej w dniu poprzedzającym obrady.

6. Rada Wydziału podejmuje uchwały w sprawach wymienionych w pkt. 5.

7. Po wszczęciu przewodu doktorskiego i po otrzymaniu w Dziekanacie  odpowiednich protokołów Doktorant może przystąpić do egzaminów z języka obcego i z dyscypliny dodatkowej
Egzaminy w przewodzie doktorskim – załącznik nr 3.

8. Po wszczęciu przewodu doktorskiego Doktorant ma prawo ubiegać się o stypendium doktorskie i urlop naukowy.

9. Rozprawa doktorska może mieć formę:

 • monografii - dzieła, którego jedynym autorem jest Doktorant (tradycyjna forma rozprawy) 
 • spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki, przy czym cykl publikacji składa się przynajmniej z 2 publikacji, spośród których:
  - co najmniej w 2 publikacjach kandydat jest pierwszym autorem
  - co najmniej 1 publikacja posiada impact factor a kandydat jest pierwszym autorem tej publikacji
  - sumaryczna liczba punktów MNiSW z cyklu publikacji będącego rozprawą doktorską nie może być mniejsza niż 35.
  - co najmniej 1 publikacja jest oryginalnym artykułem naukowym tj. prezentuje wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, technicznym, lub analitycznym a kandydat jest pierwszym autorem tej publikacji 

   
10. Doktorant powinien skontaktować się z Dziekanatem przed wydrukowaniem pracy doktorskiej. 

Wskazówki edytorskie dotyczące rozprawy doktorskiej i wzór strony tytułowej pracy doktorskiej – załącznik nr 4.

11. Co najmniej 4 miesiące przed planowaną obroną pracy doktorskiej Doktorant składa w Dziekanacie:
      • gotową rozprawę w formie elektronicznej (3 płyty CD) 
      • 4 egzemplarze rozprawy w formie papierowej
      • opinię Promotora dotyczącą dzieła

 • jeżeli rozprawa doktorska ma formę spójnego tematycznie zbioru artykułów - analizę bibliometryczną z Biblioteki Głównej WUM.


Informacje dotyczące złożenia pracy doktorskiej w Dziekanacie – załącznik nr 5.

12. Po złożeniu gotowej rozprawy członkowie Rady Wydziału mają co najmniej 7 dni na zapoznanie się z treścią rozprawy. Informacja o złożonych w Dziekanacie rozprawach doktorskich znajduje się na stronie Dziekanatu I WL (Przewody doktorskie / złożone rozprawy doktorskie).

13. Rada Wydziału powołuje, na wniosek Dziekana, co najmniej dwóch Recenzentów.

14. Rada Wydziału powołuje Komisję Egzaminu Doktorskiego.

15. Rozprawa doktorska zostaje przekazana Recenzentom.

16. Recenzje prac doktorskich są udostępniane członkom Rady Wydziału przez co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady Wydziału, na którym omawiany jest wniosek w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej Kandydata i dopuszczenia jej do publicznej obrony. Informacja o recenzjach umieszczona jest na stronie Dziekanatu I WL (Przewody doktorskie / recenzje prac doktorskich).

17. Po wpłynięciu pozytywnych recenzji pracy oraz zdaniu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego nowożytnego, Dziekan wyznacza termin egzaminu w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej. Egzamin odbywa się przed Komisją Egzaminu Doktorskiego, powołaną przez Radę Wydziału.

18. Po zdaniu przez Doktoranta wszystkich wymaganych egzaminów Dziekan kieruje do Rady Wydziału wniosek o przyjęcie rozprawy doktorskiej Kandydata i dopuszczenie jej do publicznej obrony.

19. Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie wymienionej w pkt. 18, wyznacza termin publicznej obrony rozprawy (co najmniej 10 dni przed obroną) i powołuje Komisję Doktorską.

20. Po obradach Rady Wydziału Dziekanat zamieszcza na stronie internetowej streszczenia rozprawy oraz program obron.

21. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej toczy się na otwartym posiedzeniu przed interdyscyplinarną Komisją Doktorską powoływaną przez Radę Wydziału.
Obrona pracy doktorskiej – załącznik nr 6.

22. Komisja Doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony oraz projektu uchwały o nadaniu stopnia doktora.

23. Przewodniczący Komisji Doktorskiej kieruje do Rady Wydziału projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora.  

24. Rada Wydziału podejmuje uchwałę o nadaniu stopnia doktora bezwzględną większością głosów.

25. Na wniosek prodziekana ds. przewodów doktorskich Rada Wydziału może wyróżnić rozprawę doktorską gdy co najmniej jeden z recenzentów przedstawił w recenzji wniosek o wyróżnienie a rozprawa spełnia warunkiwymienione w załączniku nr 7.

26. Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

      W Dziekanacie wydawane jest zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora.

27. Dyplom zostaje wręczony na uroczystej promocji doktorów i doktorów habilitowanych.

28. Przed uroczystą promocją należy dokonać na konto WUM (wskazane przez Dziekanat) opłaty za dyplom w wysokości 120 zł.

29. Najpóźniej miesiąc po obronie Doktorant składa w Dziekanacie wydrukowaną Kartę Informacyjną o Pracy Badawczej SYNABA. 
Synaba - załącznik nr 8.

30. Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w ciągu 4 lat od daty wszczęcia przewodu nie przystąpi do egzaminów doktorskich albo nie przedstawi rozprawy doktorskiej, Rada Wydziału może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące przewodów doktorskich znajdują się w ”REGULAMINIE przewodów doktorskich w I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Wydziału 12.10.2016 r.

Zmiany w regulaminie dotyczące wyróżnienia rozpraw doktorskich (§7 pkt.14.1) uchwalone na posiedzeniu Rady I Wydziału Lekarskiego WUM  w dn. 14. grudnia 2016


Przewody doktorskie - załączniki: