Zaświadczenia do ZUS (dla abslowentów) wystawia:

I Wydział Lekarski
Ewa Sejmicka
pokój 212
tel.: (0-22) 57-20-253
e-mail: ewa.sejmicka@wum.edu.pl


Dane potrzebne do wystawienia zaświadczenia:
1. imię i nazwisko na dyplomie
2. data urodzenia
3. pesel
4. numer dyplomu (kopia dyplomu)